OrchidJobs
Service

สาขาอาชีพ

 • 8461 อัตรา
 • ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร
 • 1135 อัตรา
 • โยธา/โครงสร้าง
 • 1443 อัตรา
 • พื้นที่/แลนด์สเคป
 • 13 อัตรา
 • ตรวจสอบอาคาร/สำรวจ
 • 331 อัตรา
 • โฟร์แมน
 • 1492 อัตรา
 • ประเมินราคา
 • 537 อัตรา
 • ผู้บริหารโครงการ
 • 678 อัตรา
 • ช่าง/คนงานทั่วไป
 • 29 อัตรา
 • ก่อสร้างอื่นๆ
 • 2803 อัตรา
 • 49736 อัตรา
 • การตลาดทั่วไป
 • 13338 อัตรา
 • บริหารการตลาด
 • 2808 อัตรา
 •  Brand Marketing
 • 943 อัตรา
 • ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 • 2662 อัตรา
 • วิจัยการตลาด
 • 516 อัตรา
 • สื่อสารการตลาด
 • 3102 อัตรา
 • อีเว้นท์
 • 3158 อัตรา
 • การตลาดอื่นๆ
 • 19158 อัตรา
 • การตลาดดิจิทัล
 • 3913 อัตรา
 • Pretty/MC
 • 138 อัตรา
 • 22377 อัตรา
 • ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO
 • 5789 อัตรา
 • บริหารการผลิต
 • 1251 อัตรา
 • ผลิตทั่วไป
 • 3923 อัตรา
 • ผลิตเสื้อผ้า สิ่งทอ
 • 22 อัตรา
 • ผลิตอัญมณี เครื่องประดับ
 • 15 อัตรา
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • 569 อัตรา
 • พิมพ์
 • 492 อัตรา
 • วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต
 • 2361 อัตรา
 • ผลิตอื่นๆ
 • 7625 อัตรา
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักร
 • 330 อัตรา
 • 9604 อัตรา
 • ครู
 • 4736 อัตรา
 • บรรณารักษ์
 • 234 อัตรา
 • สอนพิเศษ/ติวเตอร์
 • 593 อัตรา
 • อาจารย์
 • 645 อัตรา
 • การศึกษา/วิชาการอื่นๆ
 • 3396 อัตรา
 • 33196 อัตรา
 • การบิน
 • 49 อัตรา
 • ขนส่งสินค้า
 • 5426 อัตรา
 • คลังสินค้า
 • 10105 อัตรา
 • ส่งออก/นำเข้า
 • 3115 อัตรา
 • Supply Chain
 • 144 อัตรา
 • Shipping
 • 810 อัตรา
 • ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ
 • 12614 อัตรา
 • การส่งเสริมการลงทุน(BOI)
 • 933 อัตรา
 • 78973 อัตรา
 • ขาย
 • 26683 อัตรา
 • ขายทางโทรศัพท์
 • 874 อัตรา
 • ขายปลีก
 • 109 อัตรา
 • ขายส่ง
 • 212 อัตรา
 • แคชเชียร์
 • 1478 อัตรา
 • บริหารการขาย/SE
 • 1314 อัตรา
 • ปรึกษาการขาย
 • 292 อัตรา
 • วิศวกรขาย
 • 744 อัตรา
 • ขายอื่นๆ
 • 25378 อัตรา
 • ประสานงานขาย
 • 10905 อัตรา
 • พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC
 • 10347 อัตรา
 • ต้อนรับลูกค้า
 • 637 อัตรา
 • 19565 อัตรา
 • ครีเอทีฟ
 • 2710 อัตรา
 • ช่างภาพ/ตัดต่อ
 • 5509 อัตรา
 • ผลิตสื่อ
 • 1150 อัตรา
 • วางกลยุทธ์การโฆษณา
 • 486 อัตรา
 • วิทยุโทรทัศน์
 • 382 อัตรา
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • 204 อัตรา
 • โฆษณา/สื่อ อื่นๆ
 • 7933 อัตรา
 • นักข่าว
 • 1017 อัตรา
 • พิธีกร ผู้ประกาศ / MC
 • 174 อัตรา
 • 62759 อัตรา
 • จัดซื้อ/จัดหา
 • 11517 อัตรา
 • จัดซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือน
 • 14 อัตรา
 • จัดซื้อเสื้อผ้า
 • 27 อัตรา
 • จัดซื้ออุตสาหกรรม
 • 130 อัตรา
 • จัดซื้ออื่นๆ
 • 51071 อัตรา
 • 12602 อัตรา
 • ทัวร์/บริษัททัวร์
 • 585 อัตรา
 • บริหารการโรงแรม/รีสอร์ท/ท่องเที่ยว
 • 1517 อัตรา
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • 1326 อัตรา
 • Operation
 • 368 อัตรา
 • ท่องเที่ยวอื่นๆ
 • 8806 อัตรา
 • 3539 อัตรา
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • 131 อัตรา
 • ผู้ดูแลระบบโทรคมนาคม
 • 476 อัตรา
 • ผู้ดูแลและแก้ไขระบบโทรคมนาคม
 • 33 อัตรา
 • ผู้ดูแลและวางแผนคลื่นความถี่วิทยุ
 • 11 อัตรา
 • โทรคมนาคมอื่นๆ
 • 2888 อัตรา

RECRUITMENT

บริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ หรือกลุ่มสาขาอาชีพเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรของลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกเหนือจากการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับผู้สมัครเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขององค์กรของลูกค้า เพื่อลดปัญหาการ Turn Over สูงที่เป็นปัญหาใหญ่ในการเติบโตของธุรกิจ และการขยายตลาดในปัจจุบัน

TRAINING

ORCHIDJOBS เป็น สถาบันคัดสรรอบรมและพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการอบรมเทรนนิ่งพนักงานให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และพัฒนาจัดทำหลักสูตรการอบรมต่างๆขึ้นให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานทั้งการเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน หรือการปรับตัวในการทำงาน เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆได้รับคนที่มีความพร้อมในการทำงานมากสุด

CHANNEL

บริการที่เข้ามาช่วยเสริมช่องทางการสรรหาเชิงรุกให้กับองค์กรของลูกค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครให้ต้องการเข้าร่วมสมัครงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของลูกค้า ด้วยช่องทางที่หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์
Top