Professional
Recruitment Services

เราคือบริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยคัดสรรค์บุคลากรให้กับองค์ชั้นนำมากมาย เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการจ้ดการด้านทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

OrchidJobs Service

RECRUITMENT


บริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ หรือกลุ่มสาขาอาชีพเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรของลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

อ่านบทความ

TRAINING


ORCHIDJOBS เป็น สถาบันคัดสรรอบรมและพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการอบรมเทรนนิ่งพนักงานให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และพัฒนาจัดทำหลักสูตรการอบรมต่างๆขึ้นให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานทั้งการเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน หรือการปรับตัวในการทำงาน เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆได้รับคนที่มีความพร้อมในการทำงานมากสุด

อ่านบทความ

CHANNEL


บริการที่เข้ามาช่วยเสริมช่องทางการสรรหาเชิงรุกให้กับองค์กรของลูกค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครให้ต้องการเข้าร่วมสมัครงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของลูกค้า ด้วยช่องทางที่หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์

อ่านบทความ

Why choose OrchidJobs ?

บริการจัดหางานคืออะไร

บริการจัดหาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การศึกษา ประสบการณ์ ช่วงเงินเดือน เงื่อนไขอื่นๆ
ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการสรรหาบุคลากร ประหยัดเวลาลดขั้นตอนการทำงาน

แตกต่างจากบริการอื่นอย่างไร

เป็นการสรรหาเชิงรุก คัดเลือกเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ลดเวลาในการรอใบสมัคร ลดขั้นตอนการทำงาน

บริการนี้แก้ปัญหาอะไรของลูกค้าได้บ้าง

ลดขั้นตอนการทำงานของลูกค้า
ได้คนตรงตามความต้องการ 80% - 100%
ลดปัญหาการไม่มาสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครมีตัวตนจริง

How it works

การตรวจสอบ

ขั้นตอนแรกของการสรรหาที่ดีคือการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครแจ้งมานั้นเป็นจริงหรือไม่

การสัมภาษณ์

เป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และวัฒนธรรมขององค์กร การสัมภาษณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะมีโอกาสทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้สมัครมากขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบสมัคร

การทดสอบ Soft Skill

การทดสอบ Soft Skill เพื่อให้ได้รู้ถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านของผู้สมัครได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการทำทดสอบ Soft Skill นี้จะรวมไปถึงการทำวิเคราะห์ภาวะผู้นําที่ดี หรือทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์อีกด้วย

การฝึกอบรม

การเตรียมตัวก่อนเริ่มงานแบ่งหลักสูตร เป็น 2 หลักสูตร

การบริการของลูกค้า

ORCHIDJOBS เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริการ หรือความประทับใจหลังจากได้รับบริการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การทำให้ลูกค้าเชื่อใจและไว้วางใจในธุรกิจบริการของเราคือการรักษาลูกค้าไว้ ด้วยการรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

Expert Recruitment

ฝ่ายสรรหาที่มีความสามารถในการสรรหา ผู้สมัครงานที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ และตำแหน่งที่เจาะจงเป็นพิเศษ

สาขาอาชีพ

 • 8461 อัตรา
 • ก่อสร้าง ควบคุมอาคาร
 • 1135 อัตรา
 • โยธา/โครงสร้าง
 • 1443 อัตรา
 • พื้นที่/แลนด์สเคป
 • 13 อัตรา
 • ตรวจสอบอาคาร/สำรวจ
 • 331 อัตรา
 • โฟร์แมน
 • 1492 อัตรา
 • ประเมินราคา
 • 537 อัตรา
 • ผู้บริหารโครงการ
 • 678 อัตรา
 • ช่าง/คนงานทั่วไป
 • 29 อัตรา
 • ก่อสร้างอื่นๆ
 • 2803 อัตรา
 • 49736 อัตรา
 • การตลาดทั่วไป
 • 13338 อัตรา
 • บริหารการตลาด
 • 2808 อัตรา
 •  Brand Marketing
 • 943 อัตรา
 • ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 • 2662 อัตรา
 • วิจัยการตลาด
 • 516 อัตรา
 • สื่อสารการตลาด
 • 3102 อัตรา
 • อีเว้นท์
 • 3158 อัตรา
 • การตลาดอื่นๆ
 • 19158 อัตรา
 • การตลาดดิจิทัล
 • 3913 อัตรา
 • Pretty/MC
 • 138 อัตรา
 • 22377 อัตรา
 • ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO
 • 5789 อัตรา
 • บริหารการผลิต
 • 1251 อัตรา
 • ผลิตทั่วไป
 • 3923 อัตรา
 • ผลิตเสื้อผ้า สิ่งทอ
 • 22 อัตรา
 • ผลิตอัญมณี เครื่องประดับ
 • 15 อัตรา
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • 569 อัตรา
 • พิมพ์
 • 492 อัตรา
 • วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต
 • 2361 อัตรา
 • ผลิตอื่นๆ
 • 7625 อัตรา
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักร
 • 330 อัตรา
 • 9604 อัตรา
 • ครู
 • 4736 อัตรา
 • บรรณารักษ์
 • 234 อัตรา
 • สอนพิเศษ/ติวเตอร์
 • 593 อัตรา
 • อาจารย์
 • 645 อัตรา
 • การศึกษา/วิชาการอื่นๆ
 • 3396 อัตรา
 • 33196 อัตรา
 • การบิน
 • 49 อัตรา
 • ขนส่งสินค้า
 • 5426 อัตรา
 • คลังสินค้า
 • 10105 อัตรา
 • ส่งออก/นำเข้า
 • 3115 อัตรา
 • Supply Chain
 • 144 อัตรา
 • Shipping
 • 810 อัตรา
 • ขนส่ง/คลังสินค้า อื่นๆ
 • 12614 อัตรา
 • การส่งเสริมการลงทุน(BOI)
 • 933 อัตรา
 • 78973 อัตรา
 • ขาย
 • 26683 อัตรา
 • ขายทางโทรศัพท์
 • 874 อัตรา
 • ขายปลีก
 • 109 อัตรา
 • ขายส่ง
 • 212 อัตรา
 • แคชเชียร์
 • 1478 อัตรา
 • บริหารการขาย/SE
 • 1314 อัตรา
 • ปรึกษาการขาย
 • 292 อัตรา
 • วิศวกรขาย
 • 744 อัตรา
 • ขายอื่นๆ
 • 25378 อัตรา
 • ประสานงานขาย
 • 10905 อัตรา
 • พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC
 • 10347 อัตรา
 • ต้อนรับลูกค้า
 • 637 อัตรา
 • 19565 อัตรา
 • ครีเอทีฟ
 • 2710 อัตรา
 • ช่างภาพ/ตัดต่อ
 • 5509 อัตรา
 • ผลิตสื่อ
 • 1150 อัตรา
 • วางกลยุทธ์การโฆษณา
 • 486 อัตรา
 • วิทยุโทรทัศน์
 • 382 อัตรา
 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • 204 อัตรา
 • โฆษณา/สื่อ อื่นๆ
 • 7933 อัตรา
 • นักข่าว
 • 1017 อัตรา
 • พิธีกร ผู้ประกาศ / MC
 • 174 อัตรา
 • 62759 อัตรา
 • จัดซื้อ/จัดหา
 • 11517 อัตรา
 • จัดซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือน
 • 14 อัตรา
 • จัดซื้อเสื้อผ้า
 • 27 อัตรา
 • จัดซื้ออุตสาหกรรม
 • 130 อัตรา
 • จัดซื้ออื่นๆ
 • 51071 อัตรา
 • 12602 อัตรา
 • ทัวร์/บริษัททัวร์
 • 585 อัตรา
 • บริหารการโรงแรม/รีสอร์ท/ท่องเที่ยว
 • 1517 อัตรา
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • 1326 อัตรา
 • Operation
 • 368 อัตรา
 • ท่องเที่ยวอื่นๆ
 • 8806 อัตรา
 • 3539 อัตรา
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • 131 อัตรา
 • ผู้ดูแลระบบโทรคมนาคม
 • 476 อัตรา
 • ผู้ดูแลและแก้ไขระบบโทรคมนาคม
 • 33 อัตรา
 • ผู้ดูแลและวางแผนคลื่นความถี่วิทยุ
 • 11 อัตรา
 • โทรคมนาคมอื่นๆ
 • 2888 อัตรา

วิธีสร้างความภูมิใจในการทำงาน

ความสุขในการทำงานของเรา จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากว่าเราไม่ได้มี “ความภูมิใจ” ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่มองข้ามไปไม่ได้เลยครับ เพราะนอกจากจะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขแล้ว ยังช่วยให้เราพรีเซนต์ตัวเองตอนสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจอีกด้วย ส่วนวิธีจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย... 1.ตั้งเป้าหมายในการทำงาน...ถือเป็นข้อแรกในการสร้างความภูมิใจเลยครับ เพราะหากไม่มีเป้าหมายกับงานที่ทำ ก็เหมือนกับการทำงานแลกเงินไปวัน ๆ พร้อมทั้งความสุขในการทำงานก็ค่อย ๆ ลดน้อยลงไปด้วยนะ ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ลองตั้งเป้าหมายดูครับ อาจจะไม่ต้องยาวถึงอนาคตอันไหล แค่เป็นแบบโปรเจคไปก็เริ่มสร้างภูมิใจในการทำงานได้แล้วครับ 2. ทำอย่างเต็มที่...คงได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ว่าเหนื่อยมากยิ่งได้มาก การที่เราลงมือทำงานของเราอย่างสุดความสามารถนั้น เมื่องานสำเร็จเสร็จสิ้น พอมองย้อนกลับไปความภูมิใจก็จะเกิดขึ้นมาได้เหมือนกัน ยิ่งถ้าเป็นงานที่ยาก หรือการข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้ก็ยิ่งภูมิใจใช่ไหมครับ 3. ทำในสิ่งที่รัก...ไม่ว่าใครก็ต้องมีความฝัน หรือสิ่งที่อยากจะทำกันทั้งนั้น แม้ว่าบางทีจังหวะในชีวิตจะไม่เป็นใจก็ตาม  เพียงแต่เรายังมั่นคงกับสิ่งที่เรารัก สักวันเราจะต้องไปถึง และก้าวเดินไปกับสิ่งที่เรารักอย่างภาคภูมิใจแน่นอนครับ 4. การช่วยเหลือคนอื่น...แน่นอนว่าเราไม่ได้ทำงานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยคนเดียวครับ การที่เรารู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นจะทำให้งานออกมาดี แถมยังได้ภาคภูมิใจกับความสำเร็จนั้นไปด้วยกันกับทีมอีกด้วย 5.การเลี้ยงดูบุพการี ผ่อนภาระครอบครัว.....เมื่อเรามีรายได้ เราได้นำเงินส่วนนั้นมาจุนเจือครอบครัว หรือช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ลงไปบ้าง ทำให้ท่านเหนื่อยน้อยลง ไม่ต้องมีเราไปเป็นภาระค่าใช้จ่ายของท่านอีก นี่ก็เป็นการมองย้อนที่เราควรจะภูมิใจได้เป็นอย่างดีเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้น ความภูมิใจในงานที่ทำ ต้องไม่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นด้วยนะครับ จึงจะเรียกได้ว่า ภูมิใจอย่างแท้จริง ด้วยความปราถนาดีจาก jobbkk.com และสำหรับข่าวสารดี มีสาระ พร้อมกิจกรรม เพื่อนๆ สามารถติดตามพวกเราได้ที่Youtube: https://www.youtube.com/user/jobbkkdotcomJOBBKK Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/jobbkk
อ่านเพิ่มเติม

5การเสี่ยงในชีวิตการทำงานที่คุณควรลองทำดู

การเสี่ยงคงเป็นเรื่องที่พูดให้ลองก็เหมือนจะง่ายแต่ทำจริงๆ ก็คงจะยากอยู่เหมือนกัน ผมเองเขียนเรื่องการพัฒนาตัวเองซึ่งประเด็นว่าด้วยการเสี่ยงก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยๆ แต่ก็ใช่ว่าทำได้ง่ายๆ และพอมาเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือการตัดสินใจในการทำงานก็จะยิ่งแล้วใหญ่ (เพราะมันก็เกี่ยวกับอนาคตของคนเลยก็ว่าได้) วันก่อนผมก็ไปอ่านบทความของ The Muse ว่าด้วยการเสี่ยง (หรือการตัดสินใจ) บางอย่างในการทำงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่มาก แต่ก็เป็นเรื่องที่คุณควรจะลองเสี่ยงอยู่เหมือนกัน (ในบทความถึงกับใช้คำว่าถ้าคุณไม่เสี่ยงจะเสียใจเลยทีเดียว) เลยขอหยิบเอาแนวคิดจากบทความนั้นมาเล่าสู่กันฟังพอเป็นไอเดียให้พิจารณาแล้วกันนะครับ 1. จ้างหรือให้โอกาสคนที่ไม่น่าจ้าง เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าคุณควรเลือกคนประเภทสุดขั้วชนิดไม่ควรเอามาทำงานหรอกนะครับ แต่มันหมายถึงการลองมองเห็นความสามารถของคนมากไปกว่า Resume ที่ส่งเข้ามาให้คุณกรองต่างหาก เรื่องนี้มีสถิติน่าสนใจเพราะ Jeff Harden ซึ่งเป็นคนเขียนบทความนั้นทำแบบสอบถามบรรดาผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งก็พบว่าหนึ่งในบรรดาลูกจ้างที่โดดเด่นชนิดเป็นเพชรของบริษัทคือคนประเภทที่ตอนสมัครนั้นไม่ใช่พวกที่ตรงกับ Qualification เลย เรื่องความสามารถของพนักงานนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควร เพราะคนส่วนใหญ่มักมองเรื่องทักษะและประสบการณ์เป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือก ทำให้เรามักมองหาคนจากประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน แต่หลายๆ ทีเราจะเจอคนเก่งๆ ที่ประสบการณ์ยังน้อยแต่เต็มไปด้วย “ไหวพริบ” “ทัศนคติ” และ “วิสัยทัศน์” ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้จากประวัติการทำงานเลย และนี่อาจจะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่คุณอาจจะต้องคิดกันเสียหน่อยเวลาหาคนมาทำงานให้กับองค์กรของคุณครั้งต่อไปล่ะ 2. ขอโทษกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น บางครั้งเรามักจะเจอสถานการณ์ที่ได้ทำความผิดพลาดครั้งใหญ่ไปจนประเภทอยากจะมุดดินหนี ไม่กล้าที่จะขอโทษเพราะมันจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์หรือประวัติของเราแย่ แต่ก็อีกนั่นแหละที่บางครั้งการขอโทษอาจจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ได้ (อันที่จริงการขอโทษไม่ใช่เรื่องแย่แต่อย่างใดเลยด้วยซ้ำ) แม้ว่าการยอมรับความผิดพลาดนั้นจะทำให้คุณดูแย่ในสายตาหลายๆคน จะทำให้คุณต้องพบกับความอับอาย แต่เชื่อเถอะว่าต่อให้คุณไม่ได้รับผิดมันก็แย่อยู่แล้ว การที่คุณกล้าเสี่ยงขอโทษนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ทำให้ตัวคุณหลุดจากบ่วงหรือความอึดอัดหลายอย่างได้ในภายหลัง ผมลองคิดๆดูแล้ว ชีวิตคนเรามีหลายสิ่งที่เป็นความทรงจำฝังใจ และมันมักทำให้เรารู้สึกจี๊ดใจเวลานึกถึงอยู่เหมือนแผลที่ไม่เคยถูกรักษา ซึ่งมันก็อาจจะดีกว่าถ้าคุณต้องเจ็บสักครั้งแต่ทำให้แผลนั้นหายหรือไม่ติดค้างอะไรอีกต่อไปนั่นแหละ 3. เผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวที่สุด คนเราล้วนมีความกลัว ล้วนมีบางเรื่องที่รู้สึกไม่มั่นใจเป็นเรื่องธรรมดา การงานก็เช่นกันที่คุณจะมีงานที่คุณกลัวที่จะทำ หรือกับสายงานที่คุณลำบากใจหากต้องไปยุ่ง แต่ก็อย่างว่าแหละครับว่าในบรรดาสิ่งที่คุณกลัวหรือคุณไม่กล้าเผชิญนั้นก็ย่อมแฝงไว้ด้วยโอกาสซึ่งคุณไม่เคยเข้าไปแตะต้องมัน และถ้าคุณกล้าจะเสี่ยงไปเผชิญหน้าหรือลองทำมันแล้ว ดีไม่ดีมันจะออกมากลายเป็นว่าคุณได้โอกาสอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ได้ เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งน่าคิดว่าคนทำงานเก่งๆนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องที่กลัว เพียงแต่เขารู้ว่าการอยู่กับความกลัวตลอดไปไม่น่าจะใช่คำตอบเสียทีเดียว พวกเขาเลยลองทำโน่นทำนี่ กล้าที่จะเสี่ยงกับบางอย่างใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยทำ (และบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เขากลัวด้วย) และการที่เขาลองทำอะไรนี่แหละทำให้ศักยภาพของเขามากขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆและสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายกว่าคนทั่วๆไปนั่นแหละครับ 4. ทำในสิ่งที่คุณอยากทำแม้ว่าจะไม่ตรงกับสิ่งที่คนอื่นคาดหวัง เรามักเห็นบ่อยๆว่าไอเดียบรรเจิดๆของคนๆหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้นเป็นอะไรที่ “ผ่าเหล่า” บ้างก็ชนิดคนทั่วไปคงร้องยี้หรือเบือนหน้าหนี แน่นอนว่าปรกติแล้วคนรอบข้างคุณก็มักจะมีความเห็นหลายๆอย่างซึ่งก็จะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ก็นั่นแหละที่ถ้าคุณเอาแต่ฟังคนอื่นเพื่อมาคอยคอนเฟิร์มคิดอยู่ตลอดก็คงจะไม่ใช่เรื่องเข้าท่าสักเท่าไร บางเรื่องเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ลึกๆหรือเป็นประเภทที่ตัวตนของคุณร่ำร้องว่าต้องทำอย่างนั้น และคุณก็ควรจะลองเสี่ยงไปกับมันแทนที่จะรอฟังความเห็นคนอื่นๆ (ซึ่งก็มักจะเป็นตัวเบรกนั่นแหละ) ถ้าคุณรู้สึกกับอะไรมากๆหรือมีความฝันที่อยากทำในงาน ลองเสี่ยงกับมันบ้าง อย่าปล่อยให้การทำงานประสาคนออฟฟิศตีกรอบให้คุณไม่ได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆ เลย 5. ให้ความช่วยเหลือคนอื่น ผมเชื่อว่าหลายๆคนมักจะเจอบรรยากาศประเภท “อย่าไปเสนอความคิดเห็นเลย ไม่ใช่เรื่องของเรา” อยู่บ่อยๆ และนั่นทำให้ในองค์กรมักเจอสถานการณ์พวกต่างคนต่างทำ แต่เอาจริงๆแล้วถ้าคุณรู้เรื่องบางเรื่องที่พอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ มันก็คงไม่ได้แย่อะไรนักหรอกถ้าคุณจะยื่นมือเข้าไปช่วย หรือสนับสนุนคนอื่นๆ แม้ว่าเรื่องนั้นๆจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยก็ตาม แน่นอนว่าการทำอย่างนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นพวกเสนอหน้า หรืออาจจะสร้างภาระให้กับตัวเอง แต่ในหลายๆครั้งที่คุณก้าวไปช่วยคนอื่นก็ทำให้คุณได้ผลประโยชน์ตามมาอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ ตลอดไปจนความรู้บางอย่างที่คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้รู้ถ้ายังคงง่วนอยู่กับงานตัวเองอย่างเดียวนั่นแหละครับ Credit:http://www.nuttaputch.com/5-risks-in-working-life-that-worth-to-take/
อ่านเพิ่มเติม
Top