เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 63 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ : สิงหาคม 2023 - เมษายน 2024

การศึกษา :

- วิชาพัฒนาการท่องเที่ยว, GPA 3.14

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 19,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 22000

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาด : พฤษภาคม 2022 - ไม่ระบุ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- การตลาด, GPA 3.46

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 21,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 25000

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงานการตลาด : พฤษภาคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

- คอมพิวเตอร์, GPA 2.93

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 24,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 25000

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานการตลาด

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 4 บริษัท )

- พนักงานการตลาด : ธันวาคม 2023 - ไม่ระบุ 2024

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เทคโนโลยีการเกษตร, GPA 2.66

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 25000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Creative Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 4 บริษัท )

- Creative Marketing : ตุลาคม 2022 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปรัชญา และ ศาสนา, GPA 2.60

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 35000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Assistant Marketing Manager

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- Assistant Marketing Manager : พฤษภาคม 2022 - ไม่ระบุ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- การตลาด, GPA 3.46

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,ทุกเขต

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : 25000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Data analyze & social media

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 3 บริษัท )

- Data analyze & social media : พฤศจิกายน 2023 - ไม่ระบุ 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- จุลชีววิทยา, GPA 3.06

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 27000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing Specialist

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 2 บริษัท )

- Marketing Specialist : ธันวาคม 2022 - มกราคม 2024

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้า

- การตลาด, GPA 3.49

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : 19,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 24000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 4 บริษัท )

- Marketing : พฤศจิกายน 2021 - พฤศจิกายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ, GPA 2.82

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกะปิ ,เขตบึงกุ่ม

เงินเดือนล่าสุด : 28,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 25000

ตำแหน่งที่ต้องการ : Digital Marketing

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 3 บริษัท )

- Digital Marketing : มีนาคม 2019 - ธันวาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, GPA 2.99

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกะปิ

เงินเดือนล่าสุด : 37,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : 40000

Top