เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 12906 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : พฤษภาคม 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ภาษาไทย, GPA 3.36

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- พนักงาน : เมษายน 2022 - กรกฏาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์, GPA 3.06

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้สอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูผู้สอน : พฤศจิกายน 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา, GPA 2.60

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : วิทยากรหลัก

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 3 บริษัท )

- วิทยากรหลัก : มกราคม 2019 - สิงหาคม 2023

การศึกษา :

- อิเล็กทรอนิกส์, GPA 3.00

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอน : กรกฏาคม 2022 - เมษายน 2023

การศึกษา :

- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร, GPA 3.07

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ฉะเชิงเทรา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักวิชาการประมง

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 1 บริษัท )

- นักวิชาการประมง : สิงหาคม 2017 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วิทยาศาสตร์การประมง, GPA 2.63

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, GPA 3.12

ทักษะภาษา :อังกฤษ,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน : เมษายน 2020 - เมษายน 2023

การศึกษา :

- ภาษาจีน, GPA 3.20

ทักษะภาษา :ไทย,จีน,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป, GPA 3.32

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

อุบลราชธานี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกฝึกประสบการณ์สอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / สอนพิเศษ/ติวเตอร์

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกฝึกประสบการณ์สอน : พฤษภาคม 2022 - สิงหาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- คณิตศาสตร์, GPA 2.99

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสวนหลวง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top