เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 8412 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : พฤษภาคม 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ภาษาไทย, GPA 3.36

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้สอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูผู้สอน : พฤศจิกายน 2019 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา

- การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา, GPA 2.60

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : วิทยากรหลัก

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 3 บริษัท )

- วิทยากรหลัก : มกราคม 2019 - สิงหาคม 2023

การศึกษา :

- อิเล็กทรอนิกส์, GPA 3.00

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอน : กรกฏาคม 2022 - เมษายน 2023

การศึกษา :

- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร, GPA 3.07

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ฉะเชิงเทรา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักวิชาการประมง

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 6 ปี ( 1 บริษัท )

- นักวิชาการประมง : สิงหาคม 2017 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วิทยาศาสตร์การประมง, GPA 2.63

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 23,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 2 บริษัท )

- ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน : เมษายน 2020 - เมษายน 2023

การศึกษา :

- ภาษาจีน, GPA 3.20

ทักษะภาษา :ไทย,จีน,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ขอนแก่น ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : สอนวิชาภาษาจีน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- สอนวิชาภาษาจีน : พฤษภาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

- ภาษาจีน (คบ), GPA 3.21

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ราชบุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนักศึกษา

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนักศึกษา : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- Management, GPA 3.75

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : พฤษภาคม 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- พลศึกษาและสุขศึกษา, GPA 3.21

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 4 บริษัท )

- นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : ตุลาคม 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

- การศึกษาตลอดชีวิต:หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, GPA 3.69

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top