How It Works

Background Check

ขั้นตอนแรกของการสรรหาที่ดีคือการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครแจ้งมานั้นเป็นจริงหรือไม่

ขั้นตอนในการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
 • ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อ
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนประวัติการศึกษา
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนประสบการณ์ทำงาน
 • ตรวจสอบข้อมูลใบรับรอง กรณีตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ
 • ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก เช่น การผ่านงานองค์กรหรือประเภทธุรกิจแบบใดมา

Interview

เป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และวัฒนธรรมขององค์กร การสัมภาษณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะมีโอกาสทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้สมัครมากขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบสมัคร

ขั้นตอนการสัมภาษณ์

 • กำหนดหัวข้อคำถามให้ตรงกับลักษณะของงาน
 • ระบุเป้าหมายการสัมภาษณ์งานให้ชัดเจน เช่น ต้องการคัดจากบุคลิกภาพเป็นพิเศษ
 • สอบถามเกี่ยวกับการผ่านงานองค์กรหรือประเภทธุรกิจแบบใดมา
 • เลือกตั้งคำถามเพื่อเป็นเกณฑ์การตัดสินใจว่าผู้สมัครเหมาะกับองค์กรมากน้อยแค่ไหน
 • เปิดโอกาสให้ผู้สมัครตั้งคำถาม เพื่อดูความสนใจของผู้สมัครเกี่ยวกับองค์กร หรือตำแหน่งงานของบริษัทลูกค้า

Soft Skill Best

การทดสอบ Soft Skill เพื่อให้ได้รู้ถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านของผู้สมัครได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการทำทดสอบ Soft Skill นี้จะรวมไปถึงการทำวิเคราะห์ภาวะผู้นําที่ดี หรือทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์อีกด้วย

ตำแหน่งงานที่ควรทำ Soft Skill

 • ตำแหน่งงานด้านบริหารจัดการ
 • ตำแหน่งงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตำแหน่งงานด้านการออกแบบ
 • ตำแหน่งงานด้านการตลาด
 • ตำแหน่งงานด้านการขาย
 • ตำแหน่งงานด้านบริการ
 • ตำแหน่งงานด้านที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสาร เช่น ล่าม นักแปล

Training Course

การเตรียมตัวก่อนเริ่มงานแบ่งหลักสูตร เป็น 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน กลุ่มวัยทำงาน

 • การแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้ง และกล้าตัดสินใจในกระบวนการทำงาน
 • การพัฒนาตนเองบริหารชีวิต ไปสู่ความสำเร็จและมั่นคง
 • ก้าวไปสู่ภาวะผู้นำ รอบคอบ ในการทำงานเพื่อให้งานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 • การวางตัว ทำงานร่วมกันเป็น Teamwork Projects ที่ดี
 • การซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้ร่วมงาน
 • จรรยาบรรณ และทัศนคติ สร้างจิตสำนึก ที่ดีต่อองค์กร รักองค์กร
 • เทคนิคการทำงานแบบเชิงรุกอย่างมั่นใจในสายวิชาชีพ
 • ทำงานเชิงบวกไม่ยอมแพ้กับปัญหา
 • สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับสายงานและข้ามสายงาน
 • หลักสูตรของตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ และการบริหารเรื่องเวลา

2. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่กำลังหางานทำ

 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้าสู่วัยทำงาน
 • การวางแผนเป้าหมายในชีวิตสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • การพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคง
 • มั่นใจในข้อดีของตัวเองและเชื่อมั่นว่าตัวเองมีจุดเด่น
 • สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • พัฒนาทักษะ และความคิดมาประยุกต์ใช้ในงาน
 • จรรยาบรรณ และทัศนคติ สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร รักองค์กร
 • เห็นคุณค่าของตำแหน่งงานและภูมิใจในตัวเองไม่หยุดที่จะพัฒนา

Customer Service

ORCHIDJOBS เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริการ หรือความประทับใจหลังจากได้รับบริการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การทำให้ลูกค้าเชื่อใจและไว้วางใจในธุรกิจบริการของเราคือการรักษาลูกค้าไว้ ด้วยการรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

เน้นความรวดเร็ว

นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าหรือบริการแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกประการ คือ ความรวดเร็ว หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Customer Seeking

ORCHIDJOBS เรามีผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานบุคลากร ให้ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานประจำทุกภูมิภาคของประเทศ ทีมงานประจำภาคคอยคัดสรร ค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับลูกค้า พร้อมสัมภาษณ์งาน อบรม ฝึกทักษะจำเป็น ตามพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ยังมีการบริการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือลูกค้าในแต่ละภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง ทั้งบริการหลังการสรรหา การเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรในแต่ละแห่ง รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน เรามีความพร้อมให้บริการลูกค้าไม่ว่าองค์กรของคุณจะอยู่ที่ไหนภายประเทศ

เราคือผู้เชี่ยวชาญในสรรหาบุคลากรทุกภูมิภาค มีศูนย์ให้บริการประเทศภูมิภาค ซึ่งในแต่ละศูนย์จะดูแลและให้บริการลูกค้าทุกจังหวัดในภูมิภาคนั้นๆ อาทิ

 • ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
 • ภาคตะวันออก ชลบุรี
 • ภาคใต้ นครศรีธรรมราช
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
 • ภาคเหนือ เชียงใหม่
ผู้เชี่ยวชาญของเรามีเครือข่ายพันธมิตรในการสรรหาคนประจำพื้นที่ และดูแลกิจกรรมการสรรหาในแต่ละภาคตลอดทั้งปี ทั้งการสรรหาบุคลากร ที่มีประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่ พนักงานชั่วคราว หรือแรงงานทักษะเฉพาะด้าน
เรามีโครงการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ การเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งฝั่งผู้ประกอบการ และฝั่งผู้สมัครงาน ในพื้นที่เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมตลอดเวลาในการพัฒนาตัวเองและพร้อมทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ แม้กระทั่งฝั่งผู้ประกอบการ บริษัท เราก็มีโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน การขับเคลื่อนขับองค์กร ต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่าน ส่วนฝั่งผู้สมัครงาน เราก็มีโครงการเตรียมพร้อมทักษะ การเตรียมความก่อนการทำงาน การพัฒนาตนเอง ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย จนถึงผู้ประสบการณ์ทั่วไป เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพ เข้าทำงานกับองค์กรของท่าน
เรามุ่งเน้นคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเรารู้ดีว่า พฤติกรรม วัฒนธรรมองค์กร การทำงานในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน เราจึงมีศูนย์ดูแลลูกค้าและสรรหาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เราพร้อมจะดูแลคุณในทุกที่ ทุกภูมิภาคของไทย
Top