HEAD HUNTER

HEAD HUNTER

บริการสรรหาบุคลากรแบบเชิงลึก เน้นบุคลากรระดับสูง ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หรือสายงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เฉพาะทักษะพิเศษ ประสบการณ์เฉพาะด้านสูง ตั้ง 5-15 ปีขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดทักษะเฉพาะด้านและระดับของบุคลากรมาทางเรา นอกเหนือจากคุณสมบัติเบื้องต้น โดยเราจะสรรหาบุคลากรคุณภาพระดับ ชำนาญการ และผู้มีประสบการณ์ระดับสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน รวมทั้งเรายังมีเครือข่ายความร่วมมือแรงงานระดับสูงกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ

ทำไมต้องใช้บริการ Head Hunter

เราเชี่ยวชาญในด้านการสรรหาบุคลากรระดับสูง และบุคลากรเฉพาะด้าน โดยมีฐานข้อมูลแรงงานและเครือข่ายแรงงานทั่วประเทศ

เราคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติพิเศษ ค้นหาคนทำงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างครบถ้วน

เราสามารถคัดคุณสมบัติของพนักงานระดับชำนาญการจากกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายและประสบการณ์ตรงกับสายงานของลูกค้าได้

เรามีการอบรม สัมภาษณ์ การทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานที่ได้รับมาจากลูกค้าครอบคลุมทุกด้าน ทั้งภาระงาน ทัศนคติในการทำงาน การบริหารงาน การบริหารคน เป็นต้น

เรามีผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สรรหาประจำส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศไทย รวมทั้งยังช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด

เรามีบริการหลังการสรรหาและทีมสรรหาในจังหวัดต่างๆของแต่ภาคของไทย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ

เรามีเครือข่าย องค์กร ชมรม กลุ่ม ในการสรรหาบุคลากรเฉพาะด้านและผู้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพได้ตามสาขาอาชีพได้

Top