เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 6477 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป, GPA 3.32

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

อุบลราชธานี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกฝึกประสบการณ์สอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / สอนพิเศษ/ติวเตอร์

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกฝึกประสบการณ์สอน : พฤษภาคม 2022 - สิงหาคม 2022

การศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

- คณิตศาสตร์, GPA 2.99

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตสวนหลวง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนักศึกษา

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนักศึกษา : มกราคม 2021 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- Management, GPA 3.75

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 40,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : พฤษภาคม 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- พลศึกษาและสุขศึกษา, GPA 3.21

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักกายภาพบำบัด

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- นักกายภาพบำบัด : มกราคม 2023 - เมษายน 2023

การศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตร์และสุขภาพ, GPA 2.40

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 4 บริษัท )

- นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : ตุลาคม 2022 - มีนาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

- การศึกษาตลอดชีวิต:หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, GPA 3.69

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / บรรณารักษ์

ประสบการณ์ทั้งหมด 5 ปี ( 3 บริษัท )

- ฝ่ายผลิต : กรกฏาคม 2022 - พฤษภาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

- สารสนเทศศาสตร์, GPA 3.21

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

เพชรบูรณ์ ,วิเชียรบุรี

เงินเดือนล่าสุด : 10,500 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูฝึกสอน : พฤษภาคม 2022 - กันยายน 2022

การศึกษา :

- ศิลป์ - ภาษา, GPA 2.84

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พิษณุโลก ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา, GPA 3.20

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยครูดนตรีสากล

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 3 บริษัท )

- ผู้ช่วยครูดนตรีสากล : พฤศจิกายน 2022 - เมษายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- ดุริยางคศิลป์, GPA 2.44

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นนทบุรี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top