เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 26181 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : Customer Service & Admin

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 ปี ( 1 บริษัท )

- Customer Service & Admin : สิงหาคม 2019 - กันยายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- การตลาด, GPA 2.75

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตจตุจักร

เงินเดือนล่าสุด : 19,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เทเลเซลล์ (TSA1)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 13 ปี ( 6 บริษัท )

- เทเลเซลล์ (TSA1) : พฤษภาคม 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

- การตลาด, GPA 3.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ,ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 25,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Detail PC support (Data)

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 2 บริษัท )

- Detail PC support (Data) : เมษายน 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- การจัดการทั่วไป, GPA 2.50

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 16,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Director of Fieldwork Service

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- Director of Fieldwork Service : มีนาคม 2008 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- การเงินและการธนาคาร, GPA 2.55

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 50,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / อีเว้นท์

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 3 บริษัท )

- พนักงานขาย : พฤษภาคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- การตลาด, GPA 3.48

ทักษะภาษา :ไทย,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการอาวุโส

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / บริหารการตลาด

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการอาวุโส : สิงหาคม 2022 - สิงหาคม 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์, GPA 2.51

ทักษะภาษา :อังกฤษ,อารบิก

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : 17,580 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : คอนเทนต์ แอดมินโพสต์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 3 บริษัท )

- คอนเทนต์ แอดมินโพสต์ : มกราคม 2023 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

- คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, GPA 3.17

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตประเวศ

เงินเดือนล่าสุด : 17,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : คูเรีย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- คูเรีย : เมษายน 2022 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- การตลาด, GPA 2.67

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สระบุรี ,พระพุทธบาท

เงินเดือนล่าสุด : 18,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 ปี ( 2 บริษัท )

- พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ : ธันวาคม 2022 - กันยายน 2023

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

- การจัดกสรอุตสาหกรรม, GPA 2.65

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ลพบุรี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : 14,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : BA โฟนขาย

สาขาอาชีพ : การตลาด / PR / การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 5 บริษัท )

- BA โฟนขาย : ธันวาคม 2020 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- การตลาด, GPA 3.22

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตพระโขนง

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top